historia
1956 r. Spółdzielnia Pracy "Zbiornica Odpadków" z siedzibą przy ul. Rutkowskiego 23 dostaje zatwierdzenie projektu lokalizacji przez PRN na budowę Dzielnicowej Zbiornicy Surowców Wtórnych przy ul Różanej 36 w Warszawie.

d 1958 r. realizacją projektu zajmuje się Spółdzielnia Pracy pod nazwą "Zbiornica Surowców Wtórnych" z siedzibą przy ul. Wspólnej 72 .

a początku lat 70-tych przy ul. Różanej 36 po przekształceniach działalność gospodarczą prowadzi Spółdzielnia Pracy "SUROWIEC" Zbiornica Przemysłowych Surowców Wtórnych powstała ze Spółdzielni "Zbiornica Surowców Wtórnych".

1975 następuje połączenie Firm: Spółdzielni Pracy Wtórnych Surowców Hutniczych i Papierniczych ze Spółdzielnią Pracy "SUROWIEC" Zbiornicą Przemysłowych Surowców Wtórnych w drodze przejęcia. Zarząd Spółdzielni Pracy umiejscawia się przy ul. Wileńskiej 35 (z Oddziałami rozrzuconymi w pobliżu swojej praskiej siedziby oraz przy ul. Różanej 36).

1983 r Spółdzielnia zmienia nazwę ze Spółdzielni Pracy Wtórnych Surowców Hutniczych i Papierniczych na Spółdzielnie Pracy Surowców Wtórnych i pod tą nazwą działa obecnie.

iedziba Zarządu Spółdzielni zostaje przeniesiona z Pragi Północ na ul. Różaną 36 4.05.1987 r.

oczątkowo Firma zajmowała się skupem odpadów w znacznie większym zakresie m.in.: Szmatami, butelkami, tworzywami sztucznymi oraz makulaturą i złomem. Ze względu na obszar swojego działania (Warszawa - zaostrzone warunki sanitarne) oraz w celu ograniczenia kosztów, firma postanawia skoncentrować swoje wysiłki na skupie makulatury i złomu, ograniczając jednocześnie liczbę swoich składnic do 11 z początkowej ilości 42 składnic i punktów skupu .

zięki podjętym decyzjom, Spółdzielnia przetrwała okres przekształceń ustrojowych w 1989 r i działa nieprzerwanie dalej od przeszło 45 lat , obsługując mieszkańców Warszawy, mamy również nadzieję ku ich zadowoleniu.